MENU DOSTĘPNOŚCIWCAG - Opcje dostępności
KONTRASTKontrast
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIEZwiększ czcionkę
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIEPomniejsz czcionkę
Erasmus+

Regulamin określający zasady naboru uczestników
do Projektu „Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie",
Nr Projektu: 2018-1-PL01-KA102-048489,
w ramach Programu Erasmus Plus, sektor: Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna

1. Realizatorem Projektu jest Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu w konsorcjum z Zespołem Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kilińskiego w Zdunach i Zespołem Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu.

2. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczniów na 4-tygodniowe praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach irlandzkich.

3. Praktyki odbędą się w 2019 r. i planowane są w następujących terminach*:

• 8.06.-06.07.2019 - ZSZ Kalisz,

• 31.08.-28.09.2019 - ZS Zduny,

• 05.10-02.11.2019 - ZS Tarce.

* Planowane terminy mogą ulec zmianom w zależności od dostępnych połączeń lotniczych lub z innych ważnych przyczyn.

4. W Projekcie weźmie udział w sumie 50 uczniów oraz 6 opiekunów dorosłych - po 2 opiekunów na każdą z grup uczniów, liczących: 17 uczniów ( Kalisz), 16 uczniów (Zduny) i 17 uczniów (Tarce).

5. Rekrutacja uczestników przeprowadzana będzie w formie Konkursu.

6. Rekrutacja rozpocznie się dn. 03.09. i będzie trwała do dn. 21.09.2018, zaś ogłoszenie wyników Rekrutacji nastąpi dn. 05.10.2018.

7. Rekrutacja uczniów przeprowadzona zostanie przez Komisję Rekrutacyjną w składzie:

• Dyrektor danej szkoły, Przewodniczący Komisji,
• Kierownik szkolenia praktycznego,
• Doradca zawodowy (o ile jest w danej szkole)
• Psycholog szkolny / pedagog szkolny (o ile jest w danej szkole)
• Nauczyciel języka angielskiego,
• Szkolny koordynator projektu,
• Koordynator Projektu / przedstawiciel z ramienia CWRKDIZ w Kaliszu.

8. Do Konkursu mogą przystąpić uczniowie spełniający poniższe podstawowe kryteria:

• Są uczniami klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2018/2019,
• Nie brali wcześniej udziału w zagranicznej mobilności w ramach projektu Erasmus+ oraz POWER.
• Uzyskali co najmniej ocenę poprawną z zachowania na koniec klasy I / II.
• Uzyskali co najmniej ocenę dostateczną z języka angielskiego na koniec klasy I / II.
• Uzyskali średnią ocen co najmniej 3,0 na koniec klasy I / II.
• Będą brać udział we wszystkich zaplanowanych działaniach projektowych, mających na celu przygotowanie się do odbycia czterotygodniowej praktyki zagranicznej w Irlandii.
• Wypełnili poprawnie Formularz Zgłoszeniowy (wraz z wymaganymi załącznikami) i złożyli go do sekretariatu szkoły do dn. 21.09.2018.
• Dostarczyli zgodę rodzica/opiekuna na wyjazd za granicę.

9. W ramach Konkursu kandydaci będą zobligowani do wykonania następujących zadań:

• Złożenie Formularza Zgłoszeniowego (wraz z wymaganymi załącznikami) do dn. 21.09.2018.
• Samodzielne opracowanie i załączenie do w.w. Formularza także swojego listu motywacyjnego w języku polskim i angielskim 80 - 120 słów (na temat swojej motywacji i oczekiwań oraz korzyści płynących z wzięcia udziału w praktykach zagranicznych),
• Przystąpienia do testu z języka angielskiego oraz rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim w określonym później terminie.

10. Kryteria - kandydaci będą oceniani przez Komisję Rekrutacyjną wg następujących kryteriów:

• List motywacyjny w języku polskim i angielskim - 0-15 pkt.
• Uzyskana ocena z języka angielskiego na zakończenie klasy I / II: 3-15 pkt.
(celujący - 15 pkt. , bardzo dobry - 10 pkt., dobry - 8 pkt., dostateczny - 3 pkt)
• Średnia z uzyskanych ocen z przedmiotów zawodowych na zakończenie klasy I / II: 0-25 pkt. (celujący - 15 pkt. , bardzo dobry - 10 pkt., dobry - 5 pkt., dostateczny - 2 pkt., dopuszczający - 0 pkt.)
• Oceny z zachowania na zakończenie klasy I / II (co najmniej poprawna): 2-15 pkt.
(wzorowe - 15 pkt. , bardzo dobre - 10 pkt., dobre - 6 pkt., poprawne - 2 pkt.)
• Osiągnięcia (konkursy, olimpiady, certyfikaty), zaangażowanie społeczne oraz opinia wychowawcy - 0-15 pkt.
• Test z języka angielskiego - 0-10 pkt.
• Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim - 0-10 pkt.
• Trudna sytuacja materialna (niski dochód ) - 0-15 pkt.
• Pochodzenie z terenów wiejskich - 0-5 pkt.

Uczeń może uzyskać maksymalnie 125 pkt.

11. Zakwalifikowani zostaną uczniowie, którzy spełniają kryteria i uzyskają największą liczbę punktów Komisja Rekrutacyjna sporządzi listę zakwalifikowanych uczestników i listę rezerwową 5 kandydatów do projektu.
Na listę rezerwową dostaną się uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do programu ze względu na niższą liczbę punktów

12. W razie rezygnacji lub usunięcia kandydata z udziału w projekcie, zostanie wybrana osoba z listy rezerwowej, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

13. W przypadku niewystarczającego naboru w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja uzupełniająca na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.

14. Formularz Zgłoszeniowy jest umieszczony na stronie szkoły w miejscu informującym o projekcie.

15. Procedura odwoławcza:

• Każdemu uczniowi, który złożył Formularz Zgłoszeniowy i wszystkie wymagane załączniki i nie zakwalifikował się do udziału w projekcie, przysługuje prawo jednokrotnego odwołania się od decyzji Komisji Rekrutacyjnej w terminie 1 tygodnia od ogłoszenia wyników rekrutacji.

• Uczeń składa wówczas do Sekretariatu szkoły pisemny wniosek odwoławczy, który musi zawierać: datę, dane ucznia, dane szkoły, powód zakwestionowania decyzji Komisji Rekrutacyjnej i/ lub wskazanie konkretnych zarzutów o charakterze proceduralnym, jeżeli zdaniem ucznia naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem, podpis ucznia.

• Komisja odpowie na wniosek do 5 dni roboczych od złożenia odwołania.

 

WARUNKI POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Zleceniodawca powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 RODO dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszych warunkach.

2. Zleceniodawca oświadcza, że jest Administratorem, który powierza Wykonawcy do przetwarzania.

3. Zleceniodawca powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 2

Sposób wykonania warunków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę

1. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w szczególności w art. 32 RODO.

2. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z art. 30 i 32 RODO:

1) prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiada;

2) znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony jako wysoki;

3) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszymi warunkami, Ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

§ 3

Odpowiedzialność Administratora

Administrator jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią warunków, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

1. Administrator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w szczególności w art. 32 RODO.

2. Administrator oświadcza, że zgodnie z art. 30 i 32 RODO:

1) prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiada;

2) znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony jako wysoki;

3) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Administrator zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszymi warunkami, Ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

§ 4

Bezpieczeństwo przetwarzania

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zleceniodawcy i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne").

2. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych poufnych gwarantowały zabezpieczenie danych poufnych w tym w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

 

Formularz zgłoszeniowy oraz Zgodę rodziców można złożyć w sekretariacie do 21 września. Wydrukowane dokumenty można również pobrać w sekretariacie szkoły.

Formularz Zgłoszeniowy Erasmus+ i Zgoda Rodziców do pobrania w pliku (*.doc)Galeria